Physics of Soft and Partially Ordered Matter - Theory and simulation group
.:. Research
.:. Members
.:. Facilities
.:. Publications
.:. Projects
.:. Meetings
.:. Seminars
.:. Prizes
.:. Home

Open-source software

Open positions
For students
Physics colloquium
ILCS
Links
Fizika mehke snovi
(podiplomski študij, R. Podgornik in S. Žumer)
Spoznavanje in osnovno razumevanje teorijskih konceptov in metod v fiziki mehkih snovi s posebnim poudarkom na polimernih sistemih in tekocih kristalih.

Opis vsebine

Polimeri:
Opis in predstavitev osnovnih značilnosti polimernih materialov. Fenomenologija polimerov. Fizika polimerov in hipoteza univerzalnosti. Lastnosti polimerne verige: Statisticni opis in statisticna mehanika polimerne verige. Povprecna velikost polimerne verige. Idealna polimerna veriga in Kratky-Porod model crvaste verige. Persistencna dolžina polimera. Entropijska elasticnost idealne polimerne verige. Konfinirani polimeri in osmotski tlak polimerov.

Lastnosti polimerov v raztopini:
Osmotski tlak polimernih raztopin. Flory-Hugginsova teorija polimernih raztopin. Razmešanje polimerov. Merjenje osmotskega tlaka polimerov. Osmotski tlak, van't Hoffova enacba in interakcije med polimeri. De Gennesova teorija polimernih raztopin pri velikih gostotah. Skalno obnašanje polimernih raztopin. Polimerni geli: Fenomenologija in opis polimernih gelov. Nelinearna elasticnost polimernega gela. Statisticni opis elasticnosti idealnega polimernega gela. Elasticne enacbe stanja gela.

Tekoce kristalne faze:
gradniki, liotropni in termotropni sistemi, orientacijski in prostorski parameter urejenosti, nematiki in smektiki, kiralnost, polarizacija, simetrije, strukture, opticne lastnosti nematikov, kolesterikov in smektikov.

Fazni prehodi v tekocih kristalih:
Landauov fenomenološki opis, Onsagarjeva teorija za cilindricne molekule, Maier-Saupe opis s molekularnim poljem.

Elasticnost tekocih kristalov:
spontane deformacije, elasticna energija nematika, Landau - de Gennesov opis, vpliv ograditve, defekti, Ginsburg -Landauvov opis smektika, defekti v smektiku, karakteristicne skale, fluktuacije urejenosti.

Elektroopticne lastnosti:
Vpliv zunanjega polja na nematik, smektik in feroelektrik. Freederickzsov prehod. Nematski opticni preklopnik, Feroelektricni smekticni preklopnik.

Temeljna literatura
- M. Rubinstein in R.H. Colby, Polymer Physics (Oxford, 2003, 1-96, 137-196, 253-294)
- M. Kleman in O.D. Lavrentovich, Soft matter physics: an introduction (Springer 2003, poglavja 2, 3, 4 in 5)

Group of Soft and Partially Ordered Matter, 2008
Visitors : 527305
Faculty of Mathematics and Physics Department of physics Physics of Soft and Partially Ordered Matter